REGULAMIN SERWISU EDU-GRAFIKA.PL

§1 DEFINICJE

Administrator –  firma EKOKAL Tomasz Parys ul. Ustronna 25, 42-660 Kalety NIP 645-233-15-14, REGON 380444751.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Serwisu w sposób określony w Regulaminie oraz dla której utworzone zostało Konto.

Serwis – serwis Internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.edu-grafika.pl, za pośrednictwem którego Administrator udostępnia na rzecz Użytkowników pomoce edukacyjne (w postaci plików cyfrowych w formacie .pdf) oraz świadczy inne usługi określone w niniejszym Regulaminie.

Polityka prywatności i cookies – oznacza stosowane przez Administratora zasady prywatności i przetwarzania plików typu „ciasteczka” dostępne w Serwisie.

Rejestracja – oznacza proces polegający na zarejestrowaniu potencjalnego Klienta w Serwisie, z wykorzystaniem udostępnianego przez Administratora formularza rejestracyjnego, w celu utworzenia Konta.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Klientów oraz Administratora.

Dane osobowe – oznacza zgromadzone w trakcie Rejestracji Użytkownika w Serwisie oraz podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu i jego funkcjonalności wszelkie informacje dotyczące Użytkownika. Dane Osobowe są przetwarzane w celach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności i Cookies.

Operator płatności – instytucje płatnicze w rozumieniu art. 2 pkt. 10A) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2003), z którą współpracuje Serwis.

Opłacenie Zamówienia – potwierdzone przez Operatora Płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Użytkownika, kwotą określoną w zamówieniu.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz korzystania z serwisu.

2.2. Dokonując rejestracji w Serwisie oraz zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez Operatora, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.3.Serwis umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2.4. Administrator dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, akceptująca pliki typu „cookies” + odblokowanie wyskakujących okienek w przeglądarce  oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

2.5.Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Administrator zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

2.6. Prezentowane na stronach Serwisu zdjęcia plików do pobrania mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

2.7.Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Administratora w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.

2.8. W celu korzystania ze Serwisu Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do odpowiednio skonfigurowanego stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu .

2.9.Zakazanym jest dostarczenie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Serwis, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy  Serwisu.

§3 ŚWIADCZONE USŁUGI, UMOWY

3.1 W zakresie prowadzonego Serwisu Administrator świadczy odpłatne usługi w postaci udostępniania Użytkownikom, w ramach udzielonej Licencji, gotowych materiałów edukacyjnych w formacie plików PDF do prowadzenia aktywności edukacyjnych w domu lub w placówkach oświatowych oraz terapeutycznych, takich jak przedszkola, szkoły, poradnie i inne.

3.2. Dostęp do usług odbywa się poprzez stronę internetową www.edu-grafika.pl i wymaga uprzedniego zarejestrowania się w Serwisie, zawarcia umowy licencyjnej oraz dostępu do jego zawartości poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, oraz poprzez złożenie zamówienia oraz opłacenie abonamentu.

3.3. Umowy, o których mowa powyżej, zawarte zostają na czas nieokreślony.

§4 REJESTRACJA KONTA

4.1. Założenie konta jest dobrowolne i bezpłatne, przy czym brak założenia Konta uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Serwis, w tym możliwości dokonywania Zakupów.

4.2. Utworzenie konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu oraz następnym potwierdzeniu rejestracji poprzez wejście na odpowiedni link w treści przesłanej do Użytkownika w wiadomości na podany podczas rejestracji adres e-mail.

4.3. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje m.in. login, hasło oraz adres poczty elektronicznej.

4.4. Warunkiem zakończenia rejestracji konta jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu po jego uprzednim przeczytaniu i zrozumieniu.

4.5. Użytkownik loguje się do konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu oraz hasła.

4.6. Zarejestrowane konto nie może być udostępniane przez Użytkownika osobom trzecim.

4.7. Każdy Użytkownik, którego dane znajdują się w bazie danych Serwisu, ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.

4.8. Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych.

4.9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w toku korzystania z Serwisu, w tym w szczególności przy dokonywaniu Zakupu, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, nie ujętych w formularzu rejestracyjnym danych, np. numer telefonu, numeru NIP oraz danych pozwalających na wystawienie faktury VAT.

§5 PAKIETY i PŁATNOŚCI

5.1. Administrator w ramach Serwisu, za pośrednictwem sieci Internet, prezentuje możliwe do ściągnięcia pomoce edukacyjne (w formie plików .pdf).

5.2. Możliwość ściągania plików zamieszczonych w Serwisie posiada wyłącznie Użytkownik posiadający Konto, który zalogował się w Serwisie oraz opłacił wybrany przez siebie pakiet z limitem ściągnięć.

5.3. Użytkownik może zakupić jeden z kilku pakietów z limitem ściągnięć prezentowanych w Serwisie. Limit ściągnięć jest bezterminowy. Dokładny opis poszczególnych pakietów znajduję się w Serwisie.

5.4. Zakup kolejnego pakietu z limitem ściągnięć przed wyczerpaniem poprzedniego lub kilku jednocześnie powoduje sumowanie liczby ściągnięć.

5.5. Każdorazowe ściągnięcie pliku powoduje ujemne naliczenie liczby ściągnięć. Kolejne ściągnięcia tego samego pliku w przeciągu sześciu godzin od pierwszego ściągnięcia nie powodują ujemnego naliczenia liczby ściągnięć. Po tym czasie ponownie naliczana jest ujemna liczba ściągnięć.

5.6. W trakcie procesu składania zamówienia Użytkownik powinien postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w Koszyku.

5.7. Wszystkie ceny podane na stronach Serwisu są podane w złotych polskich, Euro lub Dolarach Amerykańskich ( w zależności od wyboru)  i zawierają podatek od towarów i usług – VAT.

5.8. Ceną wiążąca jest cena podana podczas składnia zamówienia w Koszyku, po uwzględnieniu wszystkich Voucherów, Rabatów  i promocji.

5.9. Pakiety z limitem ściągnięć, o których mowa wyżej, mogą być opłacone wyłącznie przez osobę pełnoletnią w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem systemu płatności online.

5.10. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży pakietu ściągnięć Użytkownikowi w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa

5.11. Elektroniczne formy płatności, udostępnione na stronach Serwisu, obsługiwane są przez Operatora Płatności. Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega na stronach Operatora Płatności. Administrator nie odpowiada za ewentualne błędy w działaniu systemu płatności online.

5.12. Zamówienie może zostać anulowane jeśli nie uda się autoryzować transakcji w elektronicznym systemie płatniczym przez Operatora Płatności.

5.13. Klient ma prawo do rezygnacji z Zakupu do momentu dokonania płatności za wybrany przez siebie Pakiet z limitem ściągnięć.

5.14. Pakiety z limitem ściągnięć uruchamiane są automatycznie po dokonaniu i autoryzowaniu płatności przez Operatora Płatności. Dzień uruchomienia dostępu do Serwisu z funkcją ściągania plików jest dniem zawarcia umowy, przy czym jej rozpoczęcie, następuje przed upływem czternastodniowego terminu od zawarcia umowy, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

5.15. Z chwilą opłacenia zamówienia Użytkownik ma prawo otrzymania faktury VAT. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

§6 RABATY I VOCHERY ORAZ PROMOCJE

6.1. Użytkownik w toku Zakupu jest uprawniony do korzystania z Rabatów oraz Voucherów pomniejszających cenę za pakiety z limitem pobrań.

6.2. Rabaty oraz Vouchery posiadają okres ważności, w czasie którego Użytkownik może skorzystać z oferowanego Rabatu lub Voucheru.

6.3. Rabaty oraz Vouchery nie łącza się oraz nie mogą być łączone z żadnymi innymi promocjami.

6.4. Na stronach internetowych Sklepu mogą znajdować się informacje o promocjach.

6.5. Klient nie ma prawa do żądania od Administratora wypłaty jakichkolwiek kwoty z tytułu otrzymanych Rabatów oraz Voucherów.

6.6. Klientowi w żadnym czasie, także po rozwiązaniu Umowy, nie przysługuje prawo do żądania wypłaty jakichkolwiek kwot pozostających w związku z posiadanymi Rabatami oraz Voucherami.

6.7. Klienci nie mogą przekazywać otrzymanych Rabatów i Voucherów innym Klientom.

§7 DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

7.1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest EKOKAL Tomasz Parys ul. Ustronna 25, 42-660 Kalety NIP 645-233-15-14, REGON 380444751. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, podane przez niego w procesie rejestracji konta w Serwisie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania z Serwisu, w tym dokonywania zakupów w Serwisie a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku wyrażenia stosownej zgody). Więcej informacji znajduje się z zakładce Polityka Prywatności

§8 REKLAMACJE

8.1.Użytkownik może złożyć reklamację związaną z zawarciem umowy jak i korzystania z Serwisu oraz działania pakietów z limitem pobrań.

8.2. Użytkownik może zgłosić reklamację z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji: mailowo – na adres: [email protected], telefonicznie – +48 786 99 50 20 lub pisemnie – na adres EKOKAL Tomasz Parys ul. Ustronna 25, 42-660 Kalety

8.3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail i login Użytkownika jakimi posłużył się do założenia Konta, numer zamówienia, oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Użytkownika związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Użytkownika. W przypadku braku ww. danych Administrator może zwrócić się do Użytkownika o uzupełnienie ww. danych.

8.4. Administrator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

§9 UMOWA NA KORZYSTANIE Z TREŚCI CYFROWYCH, PRAWA AUTORSKIE, LICENCJA I JEJ RODZAJE

9.1.Wszelkie materiały zamieszczone na Serwisie pod adresem www.edu-grafika.pl stanowią własność Administratora (zwanego w tej części Regulaminu Licencjodawcą) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne ((Dz. U. 1994 r., Nr 27, poz. 83 z późniejszymi zmianami) i w tym też zakresie stanowią przedmiot wyłącznej ochrony.

9.2.Licencjodawca oświadcza, że:

a) korzystanie z wszystkich zasobów Serwisu www.edu-grafika.pl przez Użytkownika (zwanego w tej części Regulaminu Licencjobiorcą) nie będzie naruszać praw osób trzecich;

b) przysługuje mu do wszystkich zasobów Serwisu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie majątkowe;

c) może rozporządzać prawami autorskimi do wszystkich zasobów Serwisu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania umów licencji, określonych w niniejszym pkt. Regulaminu.

9.3. Z chwilą poprawnej rejestracji w Serwisie oraz akceptacji niniejszego Regulaminu,  oraz opłacenia pakietu z limitem pobrań, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy na czas nieokreślony niewyłącznej licencji na korzystanie z zasobów Serwisu poprzez możliwość pobierania, drukowania, powielania i tworzenia materiałów w obrębie jednego gospodarstwa domowego oraz ich wykorzystania do prowadzenia aktywności edukacyjnych w domu i/lub w ilości odpowiadającej danej grupie oraz ich wykorzystania do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych oraz terapeutycznych, takich jak przedszkola, szkoły, poradnie bądź gabinety.

9.4. Każdorazowo zawarta przez strony umowa licencji nie obejmuje prawa do odpłatnego lub bezpłatnego kopiowania (w inny sposób, niż określony w pkt. 9.3.), cyfrowego bądź analogowego powielania, modyfikacji oraz publikacji jakichkolwiek zasobów Serwisu bez wyraźnej, pisemnej zgody Licencjodawcy.

9.5. Licencjobiorca nie nabywa prawa do udostępniania zasobów Serwisu osobom trzecim, w sposób odmienny, niż określony w pkt. 9.3., w szczególności poprzez umożliwienie im korzystania z zarejestrowanego przez niego konta. Udostępnianie w Internecie zasobów pobranych z Serwisu bez zgody Administratora jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji Administrator może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii zasobu Serwisu.

9.6. Licencjobiorca nie jest uprawniony do usuwania oznaczeń właściciela, jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania zasobów Serwisu,

9.7. W przypadku naruszenia warunków udzielonej licencji, Licencjodawca ma prawo do odstąpienia od zawartej przez strony umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, składając w formie pisemnej drogą elektroniczną stosowne oświadczenie woli. W tym też zakresie Licencjodawca nabywa uprawnienie do dochodzenia naprawienia powstałej w ten sposób szkody na zasadach ogólnych.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Administratora Serwisu blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, w stosunku do konsumentów przepisy Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta o oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10.3. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 1 listopada 2019 roku.

10.4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

10.5. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni od momentu wysłania informacji o zmianie regulaminu na adres e-mail Użytkownika oraz udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego Regulaminu. Zakupy dokonane przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

10.6. W przypadku, gdy zarejestrowany Użytkownik, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Administratora w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

10.7. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika będącego jednocześnie konsumentem i korzystającym z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

10.8. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Administrator może zablokować mu dostęp do świadczonych usług i wezwać go do usunięcia naruszeń. W razie nie usunięcia naruszeń w wyznaczonym przez Administratora terminie lub powstania podobnych naruszeń w przyszłości, Administrator może rozwiązać umowę o świadczenie usług w trybie natychmiastowym, bez ponownego wyznaczania terminu na ich usunięcie.

10.9. Administrator dąży by spory rozwiązywane z Użytkownikiem były w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

10.10. W przypadku sporów między Administratorem, a osobą fizyczną nie będącą konsumentem lub osobą prawną, sądem właściwym miejscowo jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.

10.11. Wszelkie sprawy związane z korzystaniem z usług Administratora winny być kierowane na adres pocztowy elektronicznej [email protected]

W razie pytań i sugestii prosimy o kontakt mailowy: [email protected]

Karty pracy i pomoce dydaktyczne znajdziesz na: https://edu-grafika.pl przed zakupem zapoznaj się z regulaminem 

Profesjonalna i dopasowana do potrzeb dziecka Terapia Integracji Sensorycznej – http://si-balance.pl/